• PROGRAMACIÓ ANUAL TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ I

 

 

1r. DE BATXILLERAT (OPTATIVA)

2/4 HORES SETMANALS

 

Estructura del currículum

 

Els blocs de contingut del currículum inclouen una gran amplitud de coneixements i competències. Aquestes competències s’haurien de desenvolupar de manera que els alumnes puguin adquirir les habilitats necessàries i bàsiques per seguir ampliant els coneixements i adaptant-los als canvis continus de les TIC.

 

La matèria de tecnologies de la informació i la comunicació a primer de batxillerat s’organitza en els blocs següents:

 

Bloc 1. La societat de la informació i l’ordinador

Es pretén que els alumnes adquireixin una visió general de l’evolució històrica de les tecnologies de la informació, així com la seva implicació en la vida quotidiana i els canvis que han produït i produiran en la societat.

 

Bloc 2. Arquitectura d’ordinadors

Visió global de cadascun dels elements físics que formen part d’un ordinador, així com dels diferents tipus de programari existents i la seva correcta instal·lació, configuració i manteniment.

 

Bloc 3. Programari per a sistemes informàtics

S’ha d’aprofundir en l’estudi de les principals aplicacions informàtiques utilitzades en l’actualitat com les bases de dades, els processador de text, les fulles de càlcul i aplicacions de disseny gràfic.

 

Bloc 4. Xarxes d’ordinadors

Aquest bloc dóna a conèixer les diferents xarxes d’ordinadors, la seva diferent tipologia i interconnexió i l’estudi dels elements que la componen.

 

Bloc 5. Programació

Adquirir rigor lògic en l’estructuració d’un problema mitjançant el disseny d’algorismes, diagrames de flux per a la seva posterior traducció a un llenguatge de programació d’alt nivell.

 

Objectius específics

 

La matèria de tecnologies de la informació i la comunicació al batxillerat té els objectius següents:

 

 1. Valorar les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació i les repercussions que suposa usar-les.
 2. Identificar a cada moment la informació i els recursos que es necessiten, així com el lloc on trobar-los sabent que la societat del coneixement és canviant, i per tant saber adaptar-se a noves eines i models.
 3. Conèixer la situació actual del món de les telecomunicacions per poder estudiar els aspectes físics, les arquitectures i els protocols més comuns en els mitjans de comunicació que tenen una gran difusió en el món laboral, incidint en els propis de les xarxes d’àrea local.
 4. Utilitzar els serveis telemàtics adequats per respondre a necessitats relacionades, entre altres aspectes, amb la formació, l’oci, la inserció laboral, l’administració, la salut o el comerç, i valorar en quina mesura cobreixen aquestes necessitats i si ho fan de forma apropiada.
 5. Cercar i seleccionar recursos disponibles a la xarxa per incorporar-los a les produccions pròpies, valorant la importància del respecte a l’autoria i la conveniència de recórrer a fonts que n’autoritzin expressament la utilització.
 6. Conèixer i emprar les eines necessàries per integrar-se en xarxes socials, aportant les seves competències al creixement d’aquestes i adoptant les actituds de respecte, participació, esforç i col·laboració que possibilitin la creació de produccions col·lectives.
 7. Fer servir perifèrics per capturar i digitalitzar imatges, textos i sons i emprar les principals funcionalitats dels programes de tractament digital de la imatge fixa, el so i la imatge en moviment i la seva integració per crear petites produccions multimèdia amb finalitat expressiva, comunicativa o il·lustrativa.
 8. Integrar la informació textual, numèrica i gràfica per construir i expressar unitats complexes de coneixement en forma de presentacions electròniques, i aplicar-les, de manera local, per donar suport a un discurs o, de manera remota, com a síntesi o guió que en faciliti la difusió.
 9. Integrar la informació textual, numèrica i gràfica obtinguda de qualsevol font per elaborar continguts propis i publicar-los al web, utilitzant mitjans que possibilitin la interacció (formularis, enquestes, bitàcoles, etc.) i formats que facilitin la inclusió d’elements multimèdia, i decidint la forma en la qual es posen a disposició de la resta d’usuaris.
 10. Conèixer i valorar el sentit i la repercussió social de les diverses alternatives existents per compartir els continguts publicats al web i aplicar-los quan es difonguin les produccions pròpies.
 11. Adoptar les conductes de seguretat activa i passiva que possibilitin la protecció de les dades i del mateix individu en les seves interaccions a Internet i en la gestió de recursos i aplicacions locals.

 

Contribució de l’assignatura al desenvolupament de les competències

 

La contribució a la competència en comunicació lingüística es duu a terme a través de l’adquisició de vocabulari específic, que ha de ser emprat en els processos de recerca, anàlisi, selecció, resum i comunicació d’informació. La lectura, la interpretació i la redacció dels documents dins la documentació de projectes a les TIC desenvolupen la capacitat d’utilitzar diferents tipus de textos i estructures formals. La feina col·lectiva, tan característica de l’activitat tecnològica, proporciona l’ocasió per desenvolupar les destreses d’escoltar, exposar i dialogar. Durant les fases del mètode de projectes, la competència lingüística és necessària per expressar idees generades i després, en haver-se format un judici crític, adoptar decisions, amb el llenguatge com l’estructurador del pensament. L’habilitat d’expressar arguments facilita l’acceptació de crítiques i incrementa la capacitat efectiva de resoldre conflictes.

 

La contribució a la competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia es duu a terme a través d’operacions presents especialment en la matèria de tecnologies de la informació i la comunicació com la mesura de magnituds bàsiques, l’ús d’escales i la lectura i interpretació de gràfics. Les TIC són el context pràctic en què es desenvolupa l’habilitat de fer servir i relacionar nombres i símbols i de conèixer aspectes quantitatius i espacials de la realitat. La resolució de problemes tecnològics implica aplicar estratègies de resolució, seleccionar tècniques de càlcul, i també representar i interpretar la realitat a partir de la informació disponible. La matèria de tecnologies de la informació i la comunicació contribueix, amb el seu caràcter de ciència aplicada, a l’entrenament de processos de pensament d’inducció i de deducció.

 

La matèria contribueix a la competència digital mitjançant diversos blocs específics de continguts. Es desenvolupen les habilitats per localitzar, processar, elaborar, emmagatzemar i presentar informació utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació. L’ús de l’ordinador pren protagonisme en aquesta matèria com a eina bàsica i, a més, contribueix a adquirir destreses en llenguatges específics com l’icònic o el gràfic.

 

La matèria de tecnologies de la informació i la comunicació contribueix a la competència d’aprendre a aprendre, ja que permet prendre consciència de les pròpies capacitats, tant manuals com intel·lectuals que cada alumne coneix i desconeix. En l’execució de projectes es coneixen les potencialitats i mancances pròpies, s’aborden estratègies en la planificació d’una tasca com l’observació, l’organització d’activitats i temps i es fa un registre sistemàtic de fets i relacions. Es fomenta la curiositat i motivació per aprendre: sorgeixen preguntes i s’han de valorar diverses respostes tecnològiques davant una mateixa situació o problema. Amb això es contribueix a crear una sensació d’eficàcia personal i confiança en un mateix que integra la capacitat de continuar instruint-se d’acord amb els objectius i necessitats individuals.

 

La contribució a adquirir les competències socials i cíviques consisteix en desenvolupar habilitats per a les relacions humanes, ja que al voltant del procés de resolució de problemes tecnològics la matèria proporciona ocasions per discutir idees i raonaments, abordar dificultats i gestionar conflictes practicant el diàleg i la negociació, adoptant actituds de respecte, acceptant crítiques i tolerant els altres. D’altra banda, ajuda a entendre els aspectes socials del fenomen tecnològic i, per tant, contribueix a conèixer l’organització i el funcionament de les societats.

 

La contribució d’aquesta matèria al sentit d’iniciativa i l’esperit emprenedor se centra a treballar les capacitats per emprendre les accions necessàries per: proposar-se objectius; analitzar possibilitats i limitacions; calcular riscs; planificar, i dur les idees a la pràctica i transformar-les en activitat, per després avaluar-ho i extreure’n alternatives de millora. Totes aquestes fases protagonitzen el procés de resolució de problemes tecnològics mitjançant l’aprenentatge basat en problemes. A més, aquesta matèria contribueix a una actitud positiva envers el canvi i la innovació i fomenta altres actituds personals de creativitat i perseverança.

 

Continguts

 

BLOC 1. LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I L’ORDINADOR
Continguts
El processament de dades i la informàtica.

Evolució històrica de la informàtica.

La societat de la informació. Tendències de futur.

Noves professions derivades de l’ús dels ordinadors.

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Analitzar i valorar les influències de les tecnologies de la informació i la comunicació en la transformació de la societat actual, tant en els àmbits d’adquisició del coneixement com en els de producció.

1.1. Descriu les diferències entre el que es considera societat de la informació i societat del coneixement.

1.2. Explica els nous sectors econòmics que han aparegut com a conseqüència de la generalització de les tecnologies de la informació i la comunicació.

BLOC 2. ARQUITECTURA D’ORDINADORS
Continguts
Components del maquinari d’un ordinador.

Memòries: tipus i característiques.

Dispositius d’emmagatzematge.

Principals components perifèrics d’un ordinador.

Programari. Sistemes operatius i aplicacions d’escriptori.

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Configurar ordinadors i equips informàtics, identificar els subsistemes que els componen, descriure’n les característiques i relacionar cada element amb les prestacions del conjunt.

1.1. Descriu les característiques dels subsistemes que componen un ordinador i n’identifica els principals paràmetres de funcionament.

1.2. Elabora esquemes d’interconnexió dels blocs funcionals d’un ordinador i descriu la contribució de cada un al funcionament integral del sistema.

1.3. Descriu dispositius d’emmagatzematge massiu utilitzats en sistemes d’ordinadors i en reconeix la importància en la custòdia de la informació.

1.4. Descriu els tipus de memòria emprades en ordinadors i analitza els paràmetres que les defineixen i la seva aportació al rendiment del conjunt.

2. Instal·lar i fer servir programari de propòsit general i d’aplicació i avaluar-ne les característiques i els entorns d’aplicació.

2.1. Elabora un diagrama de l’estructura d’un sistema operatiu i relaciona cada una de les parts amb les funcions que fa.

2.2. Instal·la sistemes operatius i programes d’aplicació per resoldre problemes en ordinadors personals seguint instruccions del fabricant.

BLOC 3. PROGRAMARI PER A SISTEMES INFORMÀTICS
Continguts
Aplicacions d’escriptori o web.

Processador de textos. Creació d’informes.

Creació de presentacions.

Fulls de càlcul.

Sistema gestor de base de dades.

Aplicacions de disseny gràfic 2D i 3D.

Aplicacions multimèdia.

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Utilitzar aplicacions informàtiques d’escriptori o web com a instruments de resolució de problemes específics.

1.1. Dissenya bases de dades senzilles i/o n’extreu informació fent consultes, formularis i informes.

1.2. Elabora informes de text que integrin text i imatges aplicant les possibilitats de les aplicacions i tenint en compte el destinatari.

1.3. Elabora presentacions que integrin text, imatges i elements multimèdia adequant el missatge al públic objectiu a qui està destinat.

1.4. Resol problemes que requereixin l’ús de fulls de càlcul i genera resultats textuals, numèrics i gràfics.

1.5. Dissenya elements gràfics en 2D i 3D per comunicar idees.

1.6. Fa petites pel·lícules integrant so, vídeo i imatges, emprant programes d’edició d’arxius multimèdia.

BLOC 4. XARXES D’ORDINADORS
Continguts
Xarxes d’àrea local (LAN). Topologia d’una xarxa. Model OSI.

Sistema de cablatge estructurat.

Xarxes sense fil (Wi-Fi). Estàndard 802.11.

Dispositius de connexió a una LAN. Característiques i funcions.

Interconnexió de xarxes LAN-WAN.

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Analitzar les principals topologies emprades en el disseny de xarxes d’ordinadors i relacionar-les amb l’àrea d’aplicació i amb les tecnologies emprades.

1.1. Dibuixa esquemes de configuració de petites xarxes locals seleccionant les tecnologies en funció de l’espai físic disponible.

1.2. Fa una anàlisi comparativa entre diferents tipus de cablatges utilitzats en xarxes de dades.

1.3. Fa una anàlisi comparativa entre tecnologia amb fil i sense fil, i indica possibles avantatges i inconvenients.

2. Analitzar la funció dels equips de connexió que permeten dur a terme configuracions de xarxes i la seva interconnexió amb xarxes d’àrea extensa.

2.1. Explica la funcionalitat dels diferents elements que permeten configurar xarxes de dades i n’indica els avantatges i els inconvenients principals.

3. Descriure els nivells del model OSI i relacionar-los amb les seves funcions en una xarxa informàtica.

3.1. Elabora un esquema de la manera com es fa la comunicació entre els nivells OSI de dos equips remots.

BLOC 5. PROGRAMACIÓ
Continguts
Els llenguatges de programació.

Algorísmia i codificació.

Traçabilitat d’un algoritme.

Estructures de control. Diagrames de flux.

Codificació de programes senzills amb un llenguatge d’alt nivell.

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Aplicar algoritmes a la resolució dels problemes més freqüents que es presenten en treballar amb estructures de dades.

1.1. Desenvolupa algoritmes que permetin resoldre problemes aritmètics senzills i elabora els diagrames de flux corresponents.

2. Analitzar i resoldre problemes de tractament d’informació dividint-los en subproblemes i definint algoritmes que els resolen.

2.1. Escriu programes que incloguin bucles de programació per solucionar problemes que impliqui la divisió del conjunt en parts més petites.

3. Analitzar l’estructura de programes informàtics, identificant i relacionant els elements propis del llenguatge de programació utilitzat.

3.1. Obté el resultat de seguir un petit programa escrit en un codi determinat, partint de determinades condicions.

4. Conèixer i comprendre la sintaxi i la semàntica de les construccions bàsiques d’un llenguatge de programació.

4.1. Defineix què s’entén per sintaxi d’un llenguatge de programació i proposa exemples concrets d’un llenguatge determinat.

5. Fer petits programes d’aplicació en un llenguatge de programació determinat i aplicar-los a la solució de problemes reals.

5.1. Fa programes d’aplicació senzills en un llenguatge determinat que solucionin problemes de la vida real.

 

Recursos

 

Disposarem d’una aula d’informàtica amb el seu corresponent programari. Cada alumne tendrà el seu propi ordinador.

 

Unitats didàctiques

 

1r TRIMESTRE

 

OBJECTIU COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS/UD CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES CRITERIS D’AVALUACIÓ
1, 2, 3, 4, 5 i 10 1, 3, 5, 7 i 8 1. La societat de la informació i l’ordinador Ciències socials Bloc 1: 1, 1.1, 1.2
3 1, 2, 4, 7 i 8 2. Arquitectura d’ordinadors Matemàtiques (Sistemes de numeració en base 2, base 8, base 16 i base 10) Bloc 2: 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 2.1, 2.2
8 i 9 1, 2, 4, 7, 8 3. Programari per a sistemes informàtics (inici) Totes les altres matèries que calgui lliurar treballs escrits amb l’ordinador.

Matemàtiques (Estadística, Càlcul de probabilitats), Ciències Socials (gràfics socials)

Bloc 3: 1, 1.2, 1.3, 1.4

 

CRITERIS METODOLÒGICS GENERALS

 

La metodologia aplicada serà una combinació de la teoria i la pràctica, intentant aconseguir que tots els alumnes disposin d’uns coneixements adquirits bàsics consolidats, i donant les pautes per tal de crear en els alumnes la curiositat i al interès necessari que les faci aprofundir en els temes que més interessin.

 

En primer s’ha de garantir a la major brevetat possible que tots els alumnes puguin manejar el sistema operatiu i el processador de textos amb fluïdesa, encara que sigui amb les funcions mínimes, com a base de la resta de continguts.

El tema de la societat de la informació es presentarà en forma de diapositives respecte a tota la història del món de la informàtica i les telecomunicacions i faran una presentació en grup d’alguna màquina concreta ubicant-la dins el context històric al qual pertany.

 

El tema d’arquitectura d’ordinadors es treballarà amb diferents presentacions sobre com és l’arquitectura d’un ordinador, com funciona en línies generals, els sistemes de numeració i codificació i una presentació de què és i perquè serveix un sistema operatiu. També es proposaran activitats pràctiques (sistemes binaris, hexadecimals, etc…)

 

El tema del tractament de text s’hauria de treballar de forma individual i usar un processador de textos que funcioni en un entorn gràfic (LibreOffice Writer o Google Docs). Es prepararan activitats diverses, que interessin a l’alumne, l’aprenentatge de les quals pugui tenir una aplicació immediata en futurs treballs o activitats que hagi de fer en altres disciplines (taules, marges, estils, editor d’equacions, ….)

 

PROCEDIMENTS D’ AVALUACIÓ

 

 • Activitats pràctiques relaciones amb el tema de la societat de la informació
 • Presentació en grups de la societat de la informació
 • Activitats pràctiques sobre sistemes de numeració
 • Treball sobre l’arquitectura de computadors i sistemes operatius.
 • Activitats pràctiques amb LibreOffice Writer o Google Docs
 • Examen pràctic amb LibreOffice Writer o Google Docs

 

RELACIÓ D’ UNITATS DIDÀCTIQUES

 

UD 1 La societat de la informació i l’ordinador

UD 2 Arquitectura d’ordinadors

UD 3 Programari per a sistemes informàtics (inici)

 

2n TRIMESTRE

 

OBJECTIU COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS/UD CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES CRITERIS D’AVALUACIÓ
8 i 9 1, 2, 4, 7, 8 3. Programari per a sistemes informàtics (continuació)** Totes les altres matèries que calgui lliurar treballs escrits amb l’ordinador.

Matemàtiques (Estadística, Càlcul de probabilitats), Ciències Socials (gràfics socials)

Bloc 3: 1, 1.2, 1.3, 1.4
3, 4, 6, 10, 11 1, 4, 7, 8 4. Les xarxes d’ordinadors Totes les altres matèries que calgui cercar informació Bloc 4: 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 2.1, 3, 3.1

 

** A la TIC 1 que es fa en 2 hores setmanals es donarà prioritat a la part de processador de texts i full de càlcul per poder tenir temps de també donar matèria dels BLOCS 4 i 5 a la resta del curs. Una vegada donats tots els blocs i si hi ha temps suficient a final del tercer trimestre, es pot reprendre el BLOC 3 i treballar amb alguna altra aplicació.

 

CRITERIS METODOLÒGICS GENERALS  

 

El tractament de la informació numèrica es treballarà de forma individual. Caldria potenciar l’ús del full de càlcul de tal manera que, per a determinades disciplines, assoleixi un nivell d’utilització similar al que gaudeix el processador de textos. Per això, cal treballar aquest tema presentant exemples diversos i que considerin, explícitament, aplicacions en diferents àrees curriculars. Així mateix, els alumnes que cursin l’assignatura de Matemàtiques tindran una gran ajuda utilitzant de forma coordinada la part d’estadística i probabilitats que du el full de càlcul, de tal forma que serveixi de reforç dels continguts vistos a l’àrea de Matemàtiques.

 

Sobre el tema de les xarxes d’ordinadors s’explicaran contingut teòrics, així com vídeos, de com funcionen les xarxes de comunicacions actuals (així com els dispositius), perquè l’alumne tingui una visió global. Es realitzarà alguna activitat pràctica d’interconexió entre un ordinador del centre i un ordinador fora del centre a través d’Internet.

 

PROCEDIMENTS D’ AVALUACIÓ

 

 • Activitats pràctiques LibreOffice Calc o Full de càlcul de Google
 • Examen pràctic de LibreOffice Calc o Full de càlcul de Google
 • Activitats sobre la teoria de Xarxes
 • Examen/pràctica sobre Xarxes

 

CONTINGUTS/UD

 

UD 3. Programari per a sistemes informàtics (continuació)

UD 4. Les xarxes d’ordinadors

 

3r TRIMESTRE

 

OBJECTIU COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS/UD CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES CRITERIS D’AVALUACIÓ
1 1, 2, 4, 7, 8 5. Programació d’ordinadors Matemàtiques. Tecnologia Industrial II Bloc 5: 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 5.1

 

CRITERIS METODOLÒGICS GENERALS  

 

En el tema de programació es pretén apropar els alumnes a eines més específiques dels seus estudis futurs. Se’ls mostrarà aquest camp tan específic a través de la resolució de problemes que vagin augmentant progressivament la seva dificultat, primer en un entorn teòric per després aplicar-ho a un entorn de programació concret (Scratch). Es realitzaran una sèrie d’exercicis guiats i al final s’haurà d’entregar una pràctica feta pels alumnes (videojoc).

 

RELACIÓ D’ UNITATS DIDÀCTIQUES

 

 1. Programació d’ordinadors

 

INSTRUMENTS I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ


Per avaluar l’assignatura es tendran en compte els següents elements:

 

 • Exàmens o pràctiques (60%).
  • La nota mínima per poder fer mitja és un 3.
 • Exercicis proposats pel professor dels diferents blocs (30%).
  • S’han de lliurar TOTS els exercicis.
  • La nota mínima per poder fer mitjana és un 5.
 • Actuació de l’alumne a l’aula: participació positiva en les tasques proposades, actitud de col·laboració amb els companys i companyes, puntualitat, material i respecte de les normes de l’assignatura (10%).
  • La nota mínima per poder fer mitjana és un 5.

Els alumnes que s’absentin sense causa justificada en més d’un 20% de les classes, no aprovaran l’avaluació.


Es preveuran treballs de recuperació de les anteriors avaluacions suspeses mitjançant treballs o pràctiques que l’alumne haurà de realitzar a casa seva i entregar al professor en els terminis indicats.

Per calcular la nota final de juny de l’assignatura es farà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions. Si un alumne té alguna avaluació suspesa, suspendrà la nota final de l’assignatura.


En cas de suspendre pel juny i haver d’anar a la convocatòria extraordinària de setembre, l’alumne haurà d’entregar la feina encomanada pel professor i aquesta comptarà el 100% de la nota.

 

 

Competències claus TIC

 

 1. Competència en Comunicació Lingüística
  1. Accedir a fonts d’informació, comunicació i aprenentatge, en diferents formats, en llengua pròpia i estrangera.
  2. Cercar, recopilar, seleccionar, processar i comunicar informació.
  3. Analitzar de manera crítica la informació obtinguda.
  4. Utilitzar un vocabulari prou ampli per expressar-se oralment i per escrit amb propietat i precisió en situacions concretes.
 2. Competència matemàtica
  1. Descodificar, codificar, traduir, interpretar, distingir i comunicar diverses formes de representació d’objectes i situacions matemàtiques.
  2. Comprendre les interrelacions existents entre les diverses representacions.
  3. Fer feina amb models matemàtics.
  4. Planificar i aplicar estratègies de resolució de problemes a situacions de la vida quotidiana i del món laboral.
  5. Plantejar, formular i definir diversos tipus de problemes matemàtics i resoldre’ls de diverses maneres.
  6. Integrar el coneixement matemàtic amb altres tipus de coneixement per comprendre i resoldre situacions.
 3. Competència en el coneixement i en la interacció amb el món físic
  1. Moure’s en l’espai i resoldre situacions en què intervenen objectes i la seva posició
  2. Analitzar la influència de les diferents activitats humanes sobre el món físic
  3. Saber aplicar els conceptes científics i tècnics i les teories científiques bàsiques en àmbits i situacions de la vida diversos
  4. Usar els valors associats a la ciència i al desenvolupament tecnològic
  5. Reconèixer les característiques de l’activitat investigadora i els seus límits
  6. Localitzar, obtenir, analitzar i representar informació qualitativa i quantitativa
  7. Saber utilitzar les tècniques i els procediments matemàtics bàsics per comptar, operar, mesurar, situar-se a l’espai i organitzar i analitzar dades.
  8. Conèixer i saber emprar materials i eines de suport (calculadores, recursos TIC, …) per contribuir a la realització de l’activitat matemàtica i entendre les seves limitacions.
 4. Tractament de la informació i competència digital
  1. Emprar el vocabulari bàsic de l’ordinador
  2. Conèixer els elements perifèrics de l’ordinador, les seves funcions i connexions
  3. Conèixer les operacions bàsiques de l’ús dels ordinadors
  4. Comprendre la naturalesa i manera d’operar dels sistemes tecnològics
  5. Realitzar tasques de manteniment bàsic de l’ordinador
  6. Saber utilitzar recursos compartits en una xarxa
  7. Manejar estratègies per identificar i resoldre els problemes habituals de software i de hardware sorgeixin
  8. Manejar programes de processament de textos, presentacions, fulls de càlcul, bases de dades i editors gràfics i simuladors
  9. Manejar bàsicament aparells i programes multimèdia
  10. Avaluar i seleccionar noves fonts d’informació i innovacions tecnològiques a mida que apareixen, segons la seva utilitat per abordar tasques o objectius específics
  11. Emprar habitualment els recursos tecnològics disponibles per resoldre problemes reals de manera eficient
  12. Comprendre l’efecte dels canvis dels sistemes tecnològics en el món personal i socio-laboral
  13. Emprar tècniques i estratègies diverses per accedir a la informació d’acord amb la font i el suport que s’utilitzi (oral, imprès, audiovisual, digital o multimèdia), en situacions i contextos diversos
  14. Processar i gestionar adequadament informació abundant i complexa
  15. Utilitzar les eines de navegació per Internet com a element essencial per informar-se i aprendre
  16. Mostrar una actitud crítica i reflexiva en la valoració de la informació disponible, contrastant-la quan sigui necessari
  17. Comunicar la informació i els coneixements adquirits en diferents suports i emprant recursos expressius que incorporin diferents llenguatges i tècniques específiques, aprofitant les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació
  18. Dominar els llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i les seves pautes de descodificació i de transferència, aplicant-los a diferents situacions i contextos
  19. Mostrar una actitud positiva davant les noves TIC, com una font potencial d’enriquiment personal i social
  20. Emprar les TiC de manera ètica, responsable i segura
  21. Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació com eina per organitzar la informació, processar-la i orientar-la, per aconseguir objectius i finalitats d’aprenentatge, de feina i d’oci prèviament establerts
  22. Organitzar la informació, relacionar-la, analitzar-la, sintetitzar-la i fer inferències i deduccions de diferent nivell de complexitat
  23. Comprendre la informació, analitzar-la de forma crítica i reflexiva i integrar-la en els esquemes previs de coneixement
  24. Generar produccions responsables i creatives
  25. Treballar en entorns col•laboratius ampliant els entorns de comunicació per participar en comunitats d’aprenentatge formals i informals
 5. Competència Social i Ciutadana
  1. Comprendre l’aportació que les diferents cultures han fet a l’evolució i progrés de la humanitat
  2. Tenir consciència de l’existència de distintes perspectives per analitzar la realitat històrica i social del món, la seva evolució, les seves fites i els seus problemes
  3. Realitzar raonaments crítics sobre situacions reals i dialogar per millorar col·lectivament la comprensió de la realitat
 6. Competència Cultural i Artística
  1. Adquirir habilitats de pensament, perceptives i comunicatives, de sensibilitat i sentit estètic per comprendre i valorar les manifestacions artístiques.
  2. Adequar la utilització de recursos artístics d’expressió i representació per realitzar produccions pròpies
 7. Competència Aprendre a Aprendre
  1. Tenir voluntat per superar els obstacles i per afrontar nous reptes d’aprenentatge
  2. Acceptar els errors i aprendre d’ells
  3. Manifestar interès per aprendre
  4. Planificar i organitzar les activitats i el temps de forma efectiva
  5. Presentar els treballs amb cura i ordre
 8. Competència Autonomia i Iniciativa personal
  1. Aprendre dels errors
  2. Tenir una actitud positiva cap al canvi i la innovació i entendre aquests canvis com a oportunitats, amb capacitat d’adaptar-s’hi de manera crítica i constructiva
  3. Conèixer, respectar i complir les normes de seguretat i manteniment
admin1er batxillerat  PROGRAMACIÓ ANUAL TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ I     1r. DE BATXILLERAT (OPTATIVA) 2/4 HORES SETMANALS   Estructura del currículum   Els blocs de contingut del currículum inclouen una gran amplitud de coneixements i competències. Aquestes competències s’haurien de desenvolupar de manera que els alumnes puguin adquirir les habilitats necessàries i bàsiques per...Blog Aula Informàtica Gimnèsia