2on batxillerat

Projecte. Concepte, especificació i implementació.
“Abstracció, UML i encapsulació”.

Contingut. Generar projectes informàtics és una tasca que es produeix durant les fases: Abstracció del concepte. Especificació mitjançant documents entenibles. Implementació amb un o més llenguatges. Prova. Manteniment del programa. Una vegada tenim l'abstracció del programa podem passar a implementar les seves significa definir els atributs i els mètodes d'un objecte dins…
Continue Reading
2on batxillerat

Mètodes temporalitzadors a Javascript.

Contingut. Els mètodes de temps setTimeout(function, milliseconds) i setInterval(function, milliseconds) permeten temporalitzar l'execució de funcions, mentre que el mètode clearInterval(interval) permet aturar una temporalizació. Amb aquests mètodes veurem que és possible: Fer comptadors de temps. Mostrar imatges de manera lenta, ràpida o molt ràpida. Crear animacions amb seqüències. Implementar funcions…
Continue Reading
2on batxillerat

L’element Canvas, control d’esdeveniments i window.onload().

Objectiu. L'objectiu d'aquesta unitat és la d'aprendre a generar una imatge en moviment usant les tecnologies HTML i Javascript. Per assolir aquest objectiu hem de conèixer: L'element Canvas per representar dibuixos. Implementació d'esdeveniments i funcions, per controlar quan i com dibuixam. Conèixer l'esdeveniment () que permet esperar a una càrrega…
Continue Reading