2on batxillerat

Unitat 12. Framework sobre SVG.

(Si voleu fer algún comentari dins aquesta pàgina podeu emprar, u: “Tic2020”, pass “ComentariGimnesia”) Introducció. Un framework proporciona interfícies de treball simplificades sobre un llenguatge de programació. Actua com a eina ensamblada sobre el llenguatge i facilita al programador un llibret d'instruccions pròpies que actuen sobre el llenguatge. Quan es…
Continue Reading
1er batxillerat

Unitat 7. Tasques en Xarxa

Aquesta unitat consisteix en treballar en xarxa, aquests dies és fonamental. No seré extens en el que vol dir,..., ja ho sabeu. (Si voleu fer algún comentari dins aquesta pàgina podeu emprar, u: "Tic2020", pass "ComentariGimnesia") Durant aquesta setmana farem dues tasques: Primera tasca. Treball individual en grup gros:  A…
Continue Reading
2on batxillerat

Bibliografia Recomanada

. Vos pas un parell de llibres que vos poden ser útils. Quan pugui vos faré una ressenya de cada un d'ells. Grokking Algorithms. An illustrated guide for programmers and other curious people PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS CON BLUEJ SHIFFMAN EL YUTUBÈ ELOQUENT JAVASCRIPT. el-lenguaje-unificado-de-modelado-manual-de-referencia. cursos online: Auqesta plataforma m'agrada…
Continue Reading
1er batxillerat

Unitat 6. Imatge Vectorial amb InkScape.

Què és? Un gràfic vectorial és una imatge bidimensional formada a partir de diversos vectors. A nivell tècnic els gràfics vectorials (o orientats a objectes) es basen en l'ús de primitius geomètrics com punts, línies, corbes i altres formes geomètriques definits o polígons, que es generen a través d'equacions matemàtiques,…
Continue Reading
2on batxillerat

Unitat 11. Scalable Vector Graphics. Integració dinàmica al DOM.

Contingut. L'element SVG permet crear un canvas on cada un dels elements és identificable i té els seus propis atributs. Aquest fet permet que es pugui controlar tota la imatge de la pantalla com a objectes independents. En aquesta unitat ens centrarem en: Conèixer i implementar els tipus de formes…
Continue Reading
2on batxillerat

UNITAT 10-Mètodes temporalitzadors a Javascript.

Contingut. Els mètodes de temps setTimeout(function, milliseconds) i setInterval(function, milliseconds) permeten temporalitzar l'execució de funcions, mentre que el mètode clearInterval(interval) permet aturar una temporalizació. Amb aquests mètodes veurem que és possible: Fer comptadors de temps. Mostrar imatges de manera lenta, ràpida o molt ràpida. Crear animacions amb seqüències. Implementar funcions…
Continue Reading
2on batxillerat

UNITAT 9. L’element Canvas, control d’esdeveniments i window.onload().

Objectiu. L'objectiu d'aquesta unitat és la d'aprendre a generar una imatge en moviment usant les tecnologies HTML i Javascript. Per assolir aquest objectiu hem de conèixer: L'element Canvas per representar dibuixos. Implementació d'esdeveniments i funcions, per controlar quan i com dibuixam. Conèixer l'esdeveniment () que permet esperar a una càrrega…
Continue Reading
2on batxillerat

UNITAT 8.1 RESTRUCTURACIÓ DE CODI. FUNCIONS II. NETEJA I COMENTARIS.

Classes anteriors de la unitat 8 teoria explicada Teoria Disseny de programa "joc de cartes" Implementació d'una interfície en html on hem definit les parts amb ids i classes. Per donar format a la interfície hem usat el framework CSS W3. Exploració d'una implementació de Classes en Javascript. Exploració del…
Continue Reading