• PROGRAMACIÓ ANUAL TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ II

 

 

2n. DE BATXILLERAT (OPTATIVA)

4 HORES SETMANALS

 

Estructura del currículum

 

La matèria de tecnologies de la informació i la comunicació a segon de batxillerat s’organitza en els blocs següents:

 

Bloc 1. Programació

Es pretén que l’alumne sigui capaç d’entendre l’anàlisi de problemes des del punt de vista de la informàtica per a la seva posterior codificació a un llenguatge de programació d’alt nivell. El llenguatge de programació triat canviarà al llarg del temps perquè no quedi obsolet.

 

Bloc 2. Publicació i difusió de continguts

Internet i les xarxes socials s’han convertit en els darrers anys en un mitjà molt potent de comunicació i difusió de continguts. Per aquesta raó, és necessari dominar els elements de comunicació a la xarxa.

 

Bloc 3. Seguretat

Conèixer el conjunt d’accions, eines i dispositius que ens ajuden a utilitzar el nostre equip informàtic de forma segura i protegir la integritat i la privadesa de la informació emmagatzemada.

 

Objectius específics

 

La matèria de tecnologies de la informació i la comunicació al batxillerat té els objectius següents:

 

 1. Valorar les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació i les repercussions que suposa usar-les.

 

 1. Identificar a cada moment la informació i els recursos que es necessiten, així com el lloc on trobar-los sabent que la societat del coneixement és canviant, i per tant saber adaptar-se a noves eines i models.

 

 1. Conèixer la situació actual del món de les telecomunicacions per poder estudiar els aspectes físics, les arquitectures i els protocols més comuns en els mitjans de comunicació que tenen una gran difusió en el món laboral, incidint en els propis de les xarxes d’àrea local.

 

 1. Utilitzar els serveis telemàtics adequats per respondre a necessitats relacionades, entre altres aspectes, amb la formació, l’oci, la inserció laboral, l’administració, la salut o el comerç, i valorar en quina mesura cobreixen aquestes necessitats i si ho fan de forma apropiada.

 

 1. Cercar i seleccionar recursos disponibles a la xarxa per incorporar-los a les produccions pròpies, valorant la importància del respecte a l’autoria i la conveniència de recórrer a fonts que n’autoritzin expressament la utilització.

 

 1. Conèixer i emprar les eines necessàries per integrar-se en xarxes socials, aportant les seves competències al creixement d’aquestes i adoptant les actituds de respecte, participació, esforç i col·laboració que possibilitin la creació de produccions col·lectives.

 

 1. Fer servir perifèrics per capturar i digitalitzar imatges, textos i sons i emprar les principals funcionalitats dels programes de tractament digital de la imatge fixa, el so i la imatge en moviment i la seva integració per crear petites produccions multimèdia amb finalitat expressiva, comunicativa o il·lustrativa.

 

 1. Integrar la informació textual, numèrica i gràfica per construir i expressar unitats complexes de coneixement en forma de presentacions electròniques, i aplicar-les, de manera local, per donar suport a un discurs o, de manera remota, com a síntesi o guió que en faciliti la difusió.

 

 1. Integrar la informació textual, numèrica i gràfica obtinguda de qualsevol font per elaborar continguts propis i publicar-los al web, utilitzant mitjans que possibilitin la interacció (formularis, enquestes, bitàcoles, etc.) i formats que facilitin la inclusió d’elements multimèdia, i decidint la forma en la qual es posen a disposició de la resta d’usuaris.

 

 1. Conèixer i valorar el sentit i la repercussió social de les diverses alternatives existents per compartir els continguts publicats al web i aplicar-los quan es difonguin les produccions pròpies.

 

 1. Adoptar les conductes de seguretat activa i passiva que possibilitin la protecció de les dades i del mateix individu en les seves interaccions a Internet i en la gestió de recursos i aplicacions locals.

 

Contribució de l’assignatura al desenvolupament de les competències

 

La contribució a la competència en comunicació lingüística es duu a terme a través de l’adquisició de vocabulari específic, que ha de ser emprat en els processos de recerca, anàlisi, selecció, resum i comunicació d’informació. La lectura, la interpretació i la redacció dels documents dins la documentació de projectes a les TIC desenvolupen la capacitat d’utilitzar diferents tipus de textos i estructures formals. La feina col·lectiva, tan característica de l’activitat tecnològica, proporciona l’ocasió per desenvolupar les destreses d’escoltar, exposar i dialogar. Durant les fases del mètode de projectes, la competència lingüística és necessària per expressar idees generades i després, en haver-se format un judici crític, adoptar decisions, amb el llenguatge com l’estructurador del pensament. L’habilitat d’expressar arguments facilita l’acceptació de crítiques i incrementa la capacitat efectiva de resoldre conflictes.

 

La contribució a la competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia es duu a terme a través d’operacions presents especialment en la matèria de tecnologies de la informació i la comunicació com la mesura de magnituds bàsiques, l’ús d’escales i la lectura i interpretació de gràfics. Les TIC són el context pràctic en què es desenvolupa l’habilitat de fer servir i relacionar nombres i símbols i de conèixer aspectes quantitatius i espacials de la realitat. La resolució de problemes tecnològics implica aplicar estratègies de resolució, seleccionar tècniques de càlcul, i també representar i interpretar la realitat a partir de la informació disponible. La matèria de tecnologies de la informació i la comunicació contribueix, amb el seu caràcter de ciència aplicada, a l’entrenament de processos de pensament d’inducció i de deducció.

 

La matèria contribueix a la competència digital mitjançant diversos blocs específics de continguts. Es desenvolupen les habilitats per localitzar, processar, elaborar, emmagatzemar i presentar informació utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació. L’ús de l’ordinador pren protagonisme en aquesta matèria com a eina bàsica i, a més, contribueix a adquirir destreses en llenguatges específics com l’icònic o el gràfic.

 

La matèria de tecnologies de la informació i la comunicació contribueix a la competència d’aprendre a aprendre, ja que permet prendre consciència de les pròpies capacitats, tant manuals com intel·lectuals que cada alumne coneix i desconeix. En l’execució de projectes es coneixen les potencialitats i mancances pròpies, s’aborden estratègies en la planificació d’una tasca com l’observació, l’organització d’activitats i temps i es fa un registre sistemàtic de fets i relacions. Es fomenta la curiositat i motivació per aprendre: sorgeixen preguntes i s’han de valorar diverses respostes tecnològiques davant una mateixa situació o problema. Amb això es contribueix a crear una sensació d’eficàcia personal i confiança en un mateix que integra la capacitat de continuar instruint-se d’acord amb els objectius i necessitats individuals.

 

La contribució a adquirir les competències socials i cíviques consisteix en desenvolupar habilitats per a les relacions humanes, ja que al voltant del procés de resolució de problemes tecnològics la matèria proporciona ocasions per discutir idees i raonaments, abordar dificultats i gestionar conflictes practicant el diàleg i la negociació, adoptant actituds de respecte, acceptant crítiques i tolerant els altres. D’altra banda, ajuda a entendre els aspectes socials del fenomen tecnològic i, per tant, contribueix a conèixer l’organització i el funcionament de les societats.

 

La contribució d’aquesta matèria al sentit d’iniciativa i l’esperit emprenedor se centra a treballar les capacitats per emprendre les accions necessàries per: proposar-se objectius; analitzar possibilitats i limitacions; calcular riscs; planificar, i dur les idees a la pràctica i transformar-les en activitat, per després avaluar-ho i extreure’n alternatives de millora. Totes aquestes fases protagonitzen el procés de resolució de problemes tecnològics mitjançant l’aprenentatge basat en problemes. A més, aquesta matèria contribueix a una actitud positiva envers el canvi i la innovació i fomenta altres actituds personals de creativitat i perseverança.

 

Continguts

 

BLOC 1. PROGRAMACIÓ
Continguts
Estructures d’emmagatzematge. Diferents tipus.

Algorísmia i codificació.

Estructures de control. Diagrames de flux.

Codificació de programes amb un llenguatge d’alt nivell.

Traçabilitat, depuració i optimització d’un codi de programació.

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Descriure les estructures d’emmagatzemament i analitzar les característiques de cada una.

1.1. Explica les estructures d’emmagatzemament per a diferents aplicacions tenint en compte les seves característiques.

2. Conèixer i comprendre la sintaxi i la semàntica de les construccions d’un llenguatge de programació.

2.1. Elabora diagrames de flux de mitjana complexitat usant elements gràfics i interrelacionant-los entre si per donar resposta a problemes concrets.

3. Fer programes d’aplicació en un llenguatge de programació determinat i aplicar-los a la solució de problemes reals.

3.1. Elabora programes de mitjana complexitat, defineix el fluxograma corresponent i escriu el codi corresponent.

3.2. Descompon problemes de certa complexitat en problemes més petits susceptibles de ser programats com a parts separades.

4. Utilitzar entorns de programació per dissenyar programes que resolguin problemes concrets.

4.1. Elabora programes de mitjana complexitat emprant entorns de programació.

4.2. Obté el resultat de seguir un programa escrit en un codi determinat, partint de determinades condicions.

5. Depurar programes informàtics i optimitzant-los per aplicar-los.

5.1. Optimitza el codi d’un programa donat aplicant-hi procediments de depuració.

BLOC 2. PUBLICACIÓ I DIFUSIÓ DE CONTINGUTS
Continguts
Publicació i difusió de continguts. Blogs.

Disseny de pàgines web. El llenguatge HTML.

Els gestors de continguts.

Xarxes socials.

Eines web 2.0. Treball col·laboratiu.

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Utilitzar i descriure les característiques de les eines relacionades amb el web social identificant les funcions i les possibilitats que ofereixen les plataformes de treball col·laboratiu.

1.1. Dissenya pàgines web i blogs amb eines específiques i analitza les característiques fonamentals relacionades amb l’accessibilitat i l’ús d’aquestes i tenint en compte la funció a la qual estan destinades.

1.2. Explica les característiques rellevants del web 2.0 i els principis en què aquest es basa.

2. Elaborar i publicar continguts en el web integrant informació textual, gràfica i multimèdia tenint en compte a qui va dirigit i l’objectiu que es pretén aconseguir.

2.1. Elabora treballs emprant les possibilitats de col·laboració que permeten les tecnologies basades en el web 2.0.

3. Analitzar i utilitzar les possibilitats que ens ofereixen les tecnologies basades en el web 2.0 i successius desenvolupaments aplicant-les al desenvolupament de treballs col·laboratius.

3.1. Explica les característiques rellevants del web 2.0 i els principis en què aquest es basa.

BLOC 3. SEGURETAT
Continguts
Introducció a la seguretat informàtica.

Contra què ens hem de protegir?

Seguretat activa i passiva.

Les amenaces silencioses.

Els programes que protegeixen el nostre ordinador.

Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
1. Adoptar les conductes de seguretat activa i passiva que possibilitin la protecció de les dades i del propi individu en les interaccions a Internet i en la gestió de recursos i aplicacions locals.

1.1. Elabora un esquema de blocs amb els elements de protecció física davant atacs externs per a una petita xarxa considerant tant els elements de maquinari de protecció com les eines de programari que permeten protegir la informació.

2. Analitzar la importància que té assegurar la informació en la societat del coneixement i valorar les repercussions de tipus econòmic, social o personal.

2.1. Selecciona elements de protecció de programari per a Internet i els relaciona amb els possibles atacs.

2.2. Elabora un esquema de blocs amb els elements de protecció física davant atacs externs per a una petita xarxa considerant els elements de maquinari de protecció.

2.3. Classifica el codi maliciós per la capacitat de propagació, descriu les característiques de cada un i indica sobre quins elements actuen.

 

Recursos

 

Disposarem d’una aula d’informàtica amb el seu corresponent programari. Cada alumne tendrà el seu propi ordinador.

 

Unitats didàctiques

1r TRIMESTRE

 

OBJECTIUS

1

1

1

1

1

1

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

1,2,3,4,7, 8

1,2,3,4,7, 8

1,2,3,4,7, 8

1,2,3,4,7, 8

1,2,3,4,7, 8

1,2,3,4,7, 8

CONTINGUTS/UD

1.  Conceptes bàsics de programació

2.Organigrames i pseudocodi

3. Programació estructurada

4. Subprogrames

5. Tipus de dades

6. Cerca i ordenació

CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES

Tecnologia Industrial II

Matemàtiques

Matemàtiques

Matemàtiques

Matemàtiques

CRITERIS D’ AVALUACIÓ

Bloc 1 : 1

Bloc 1 : 2

Bloc 1 : 2

Bloc 1 : 2,3

Bloc 1 : 1

Bloc 1 : 1, 2, 3

 

CRITERIS METODOLÒGICS GENERALS  

S’exposaran els principis bàsics de la programació d’ordinadors en llenguatges d’alt nivell, sense entrar en cap llenguatge en concret. S’explicaran els conceptes d’algorismes, instruccions, llenguatge visual de programació – organigrames, el concepte de programació estructurada, la divisió d’un problema en diferents parts o subprogrames i els tipus complexos i abstractes de dades per arribar a dissenyar algorismes d’ordenació de números, matrius, etc … A part de la teoria, es donaran problemes pràctics per resoldre i aplicar la teoria explicada a classe.

 

PROCEDIMENTS D’ AVALUACIÓ

 

Examen teòric (i amb problemes) de la unitat 1 i 2

Examen teòric (i amb problemes) de la unitat 3 i 4

Examen teòric (i amb problemes) de la unitat 5 i 6

 

PROCEDIMENTS DE QUALIFICACIÓ

 

Per avaluar la consecució dels objectius proposats se seguiran els següents procediments, on de cada tipus d’avaluació s’avaluarà amb una nota de 0 fins a 10 punts :

 • (T) Observació sistemàtica de l’actuació de l’alumne a l’aula: participació positiva en les tasques proposades, actitud de col·laboració amb els companys i companyes, puntualitat, material i respecte de les normes de l’assignatura.
 • (X) Anàlisi dels materials de caire pràctic i treballs, proposats pel professor, elaborat durant la classe o a casa seva. Per aprovar l’assignatura serà condició necessària haver lliurat tots els treballs.
 • (Y) Realització d’exàmens o proves individuals escrites (sobre continguts teòrics) i/o pràctiques.

 

La nota de l’avaluació és calcularà de la següent manera respecte als treballs, proves, pràctiques i comportament de l’avaluació en qüestió :Nota avaluació =0,1 · T + 0,3 · X + 0,6 · Y on s’han lliurat tots el treballs de l’apartat X, Y>=3 i X>=5

 

RELACIÓ D’ UNITATS DIDÀCTIQUES

 

UD 1.Conceptes bàsics de programació

UD 2.Organigrames i pseudocodi

UD 3.Programació estructurada

UD 4.Subprogrames

UD 5.Tipus de dades

UD 6.Cerca i ordenació

 

2n TRIMESTRE

 

OBJECTIUS

1,2

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

1,2,3,4,7, 8

CONTINGUTS/UD

7. El llenguatge de programació C

CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES

Tecnologia Industrial II, Matemàtiques

CRITERIS D’ AVALUACIÓ

Bloc 1 : 2,4, 5

 

CRITERIS METODOLÒGICS GENERALS  

 

Es realitzarà l’aplicació pràctica de tots els coneixements bàsics i teòrics de programació aplicats al llenguatge de programació d’alt nivell C. Per això, es realitzarà una introducció al coneixement i sintaxi d’aquest llenguatge, i s’aplicaran tots els algorismes dissenyats en el primer trimestre al llenguatge C. Per això, s’utilitzarà un compilador real (Dev-Cpp) d’un llenguatge de programació molt utilitzat.

 

PROCEDIMENTS D’ AVALUACIÓ

Implementació de programes (pràctiques) amb llenguatge de programació C

Examen pràctic davant l’ordinador amb llenguatge C

 

PROCEDIMENTS DE QUALIFICACIÓ

 

Per avaluar la consecució dels objectius proposats se seguiran els següents procediments, on de cada tipus d’avaluació s’avaluarà amb una nota de 0 fins a 10 punts :

 • (T) Observació sistemàtica de l’actuació de l’alumne a l’aula: participació positiva en les tasques proposades, actitud de col·laboració amb els companys i companyes, puntualitat, material i respecte de les normes de l’assignatura.
 • (X) Anàlisi dels materials de caire pràctic i treballs, proposats pel professor, elaborat durant la classe o a casa seva. Per aprovar l’assignatura serà condició necessària haver lliurat tots els treballs.
 • (Y) Realització d’exàmens o proves individuals escrites (sobre continguts teòrics) i/o pràctiques.

 

La nota de l’avaluació és calcularà de la següent manera respecte als treballs, proves, pràctiques i comportament de l’avaluació en qüestió :Nota avaluació =0,1 · T + 0,3 · X + 0,6 · Y on s’han lliurat tots el treballs de l’apartat X, Y>=3 i X>=5

 

RELACIÓ D’ UNITATS DIDÀCTIQUES

 

UD 7. El llenguatge de programació C. Aplicacions pràctiques

 

3r TRIMESTRE

 

OBJECTIUS

1,4,5,10

1,2,4,5,6,10

1,4,5,10

1,2,4,5,10

1,3,4,5,11

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

1,3,4,5,7,8

1,3,4,5,7,8

1,3,4,5,7,8

1,3,4,5,7,8

1,3,4,5,7,8

CONTINGUTS/UD

8. Llenguatge HTML

9. Creació d’un blog

10. Introducció al Joomla

11. Google Docs

12. Seguretat informàtica

CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES

Matemàtiques

CRITERIS D’ AVALUACIÓ

Bloc 2 : 2, 3

Bloc 2 : 2, 3

Bloc 2 : 1, 2 , 3

Bloc 2 : 1, 2, 3

Bloc 3 : 1,2

 

CRITERIS METODOLÒGICS GENERALS  

Aquest darrer trimestre tendrà un contingut bàsicament pràctic, i consistirà a part de repassar alguns conceptes bàsics de la xarxa Internet (TCP/IP), la instal·lació per part dels alumnes d’un ordinador que tindrà un servidor web , un servei de blog, i un servidor de joomla, al qual s’hi accedirà a través dels ordinadors del centre (intranet). Finalment s’acabarà amb la utilització de les eines ofimàtiques de google docs i d’una exposició teòrica sobre seguretat informàtica (virus, seguretat per xarxa, mètodes de violació de la informació privada a través de la xarxa).

 

PROCEDIMENTS D’ AVALUACIÓ

 

Instal·lació d’un ordinador amb sistema operatiu linux i els paràmetres de xarxa

Instal·lació sobre aquest ordinador d’un servidor web Apache (configuració)

Creació de pàgines web a través del llenguatge HTML (sense utilitzar cap editor de de pàgines web)

Instal·lació d’un programari de blogger sobre el servidor web.

Creació d’una wiki.

Instal·lació del gestor de continguts joomla sobre aquest ordinador

Creació de documents en Google Docs, i gestió dels permisos sobre aquests documents

Examen teòric del tema 12

 

PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ

El procediment d’avaluació serà completament sobre les pràctiques d’instal·lació que els alumnes realitzaran, excepte el tema 12 que serà un examen teòric.

 

PROCEDIMENTS DE QUALIFICACIÓ

 

Per avaluar la consecució dels objectius proposats se seguiran els següents procediments, on de cada tipus d’avaluació s’avaluarà amb una nota de 0 fins a 10 punts :

 • (T) Observació sistemàtica de l’actuació de l’alumne a l’aula: participació positiva en les tasques proposades, actitud de col·laboració amb els companys i companyes, puntualitat, material i respecte de les normes de l’assignatura.
 • (X) Anàlisi dels materials de caire pràctic i treballs, proposats pel professor, elaborat durant la classe o a casa seva. Per aprovar l’assignatura serà condició necessària haver lliurat tots els treballs.
 • (Y) Realització d’exàmens o proves individuals escrites (sobre continguts teòrics) i/o pràctiques.

 

La nota de l’avaluació és calcularà de la següent manera respecte als treballs, proves, pràctiques i comportament de l’avaluació en qüestió :Nota avaluació =0,1 · T + 0,3 · X + 0,6 · Y on s’han lliurat tots el treballs de l’apartat X, Y>=3 i X>=5

 

RELACIÓ D’ UNITATS DIDÀCTIQUES

 

UD 8. Llenguatge HTML

UD 9. Creació d’un blog i una Wiki

UD 10. Introducció al Joomla

UD 11. Google Docs

UD 12. Seguretat informàtica

 

Els alumnes que s’absentin de l’assistència a classe sense causa justificada en més d’un 20 % de les classes, no aprovaran l’avaluació.

 

Es preveuran treballs de recuperació de les anteriors avaluacions suspeses mitjançant treballs, pràctiques que l’alumne haurà de realitzar a casa seva i entregar al professor en els terminis indicats,  o mitjançant alguna prova de coneixements adquirits.

 

Nota final de juny. Per calcular la nota final de juny de l’assignatura es farà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions. Si un alumne té més d’una avaluació suspesa suspendrà la nota final de l’assignatura.

 

Convocatòria de setembre. La qualificació de setembre s’extrau un 30% de la feina encomanada per a setembre i 70% de l’examen de setembre. L’alumne cal que tingui un mínim d’un 3 es cadascuna de les dues parts. L’examen de setembre pot ser pràctic i/o teòric.

 

Competències claus TIC

 

 1. Competència en Comunicació Lingüística
  1. Accedir a fonts d’informació, comunicació i aprenentatge, en diferents formats, en llengua pròpia i estrangera.
  2. Cercar, recopilar, seleccionar, processar i comunicar informació.
  3. Analitzar de manera crítica la informació obtinguda.
  4. Utilitzar un vocabulari prou ampli per expressar-se oralment i per escrit amb propietat i precisió en situacions concretes.
 2. Competència matemàtica
  1. Descodificar, codificar, traduir, interpretar, distingir i comunicar diverses formes de representació d’objectes i situacions matemàtiques.
  2. Comprendre les interrelacions existents entre les diverses representacions.
  3. Fer feina amb models matemàtics.
  4. Planificar i aplicar estratègies de resolució de problemes a situacions de la vida quotidiana i del món laboral.
  5. Plantejar, formular i definir diversos tipus de problemes matemàtics i resoldre’ls de diverses maneres.
  6. Integrar el coneixement matemàtic amb altres tipus de coneixement per comprendre i resoldre situacions.
 3. Competència en el coneixement i en la interacció amb el món físic
  1. Moure’s en l’espai i resoldre situacions en què intervenen objectes i la seva posició
  2. Analitzar la influència de les diferents activitats humanes sobre el món físic
  3. Saber aplicar els conceptes científics i tècnics i les teories científiques bàsiques en àmbits i situacions de la vida diversos
  4. Usar els valors associats a la ciència i al desenvolupament tecnològic
  5. Reconèixer les característiques de l’activitat investigadora i els seus límits
  6. Localitzar, obtenir, analitzar i representar informació qualitativa i quantitativa
  7. Saber utilitzar les tècniques i els procediments matemàtics bàsics per comptar, operar, mesurar, situar-se a l’espai i organitzar i analitzar dades.
  8. Conèixer i saber emprar materials i eines de suport (calculadores, recursos TIC, …) per contribuir a la realització de l’activitat matemàtica i entendre les seves limitacions.
 4. Tractament de la informació i competència digital
  1. Emprar el vocabulari bàsic de l’ordinador
  2. Conèixer els elements perifèrics de l’ordinador, les seves funcions i connexions
  3. Conèixer les operacions bàsiques de l’ús dels ordinadors
  4. Comprendre la naturalesa i manera d’operar dels sistemes tecnològics
  5. Realitzar tasques de manteniment bàsic de l’ordinador
  6. Saber utilitzar recursos compartits en una xarxa
  7. Manejar estratègies per identificar i resoldre els problemes habituals de software i de hardware sorgeixin
  8. Manejar programes de processament de textos, presentacions, fulls de càlcul, bases de dades i editors gràfics i simuladors
  9. Manejar bàsicament aparells i programes multimèdia
  10. Avaluar i seleccionar noves fonts d’informació i innovacions tecnològiques a mida que apareixen, segons la seva utilitat per abordar tasques o objectius específics
  11. Emprar habitualment els recursos tecnològics disponibles per resoldre problemes reals de manera eficient
  12. Comprendre l’efecte dels canvis dels sistemes tecnològics en el món personal i socio-laboral
  13. Emprar tècniques i estratègies diverses per accedir a la informació d’acord amb la font i el suport que s’utilitzi (oral, imprès, audiovisual, digital o multimèdia), en situacions i contextos diversos
  14. Processar i gestionar adequadament informació abundant i complexa
  15. Utilitzar les eines de navegació per Internet com a element essencial per informar-se i aprendre
  16. Mostrar una actitud crítica i reflexiva en la valoració de la informació disponible, contrastant-la quan sigui necessari
  17. Comunicar la informació i els coneixements adquirits en diferents suports i emprant recursos expressius que incorporin diferents llenguatges i tècniques específiques, aprofitant les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació
  18. Dominar els llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i les seves pautes de descodificació i de transferència, aplicant-los a diferents situacions i contextos
  19. Mostrar una actitud positiva davant les noves TIC, com una font potencial d’enriquiment personal i social
  20. Emprar les TiC de manera ètica, responsable i segura
  21. Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació com eina per organitzar la informació, processar-la i orientar-la, per aconseguir objectius i finalitats d’aprenentatge, de feina i d’oci prèviament establerts
  22. Organitzar la informació, relacionar-la, analitzar-la, sintetitzar-la i fer inferències i deduccions de diferent nivell de complexitat
  23. Comprendre la informació, analitzar-la de forma crítica i reflexiva i integrar-la en els esquemes previs de coneixement
  24. Generar produccions responsables i creatives
  25. Treballar en entorns col•laboratius ampliant els entorns de comunicació per participar en comunitats d’aprenentatge formals i informals
 5. Competència Social i Ciutadana
  1. Comprendre l’aportació que les diferents cultures han fet a l’evolució i progrés de la humanitat
  2. Tenir consciència de l’existència de distintes perspectives per analitzar la realitat històrica i social del món, la seva evolució, les seves fites i els seus problemes
  3. Realitzar raonaments crítics sobre situacions reals i dialogar per millorar col·lectivament la comprensió de la realitat
 6. Competència Cultural i Artística
  1. Adquirir habilitats de pensament, perceptives i comunicatives, de sensibilitat i sentit estètic per comprendre i valorar les manifestacions artístiques.
  2. Adequar la utilització de recursos artístics d’expressió i representació per realitzar produccions pròpies
 7. Competència Aprendre a Aprendre
  1. Tenir voluntat per superar els obstacles i per afrontar nous reptes d’aprenentatge
  2. Acceptar els errors i aprendre d’ells
  3. Manifestar interès per aprendre
  4. Planificar i organitzar les activitats i el temps de forma efectiva
  5. Presentar els treballs amb cura i ordre
 8. Competència Autonomia i Iniciativa personal
  1. Aprendre dels errors
  2. Tenir una actitud positiva cap al canvi i la innovació i entendre aquests canvis com a oportunitats, amb capacitat d’adaptar-s’hi de manera crítica i constructiva
  3. Conèixer, respectar i complir les normes de seguretat i manteniment
admin2on batxillerat  ∏ ☂ PROGRAMACIÓ ANUAL TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ II     2n. DE BATXILLERAT (OPTATIVA) 4 HORES SETMANALS   Estructura del currículum   La matèria de tecnologies de la informació i la comunicació a segon de batxillerat s’organitza en els blocs següents:   Bloc 1. Programació Es pretén que l’alumne sigui capaç d’entendre l’anàlisi de problemes des del...Blog Aula Informàtica Gimnèsia