2on batxillerat

Mètodes temporalitzadors a Javascript.

Contingut. Els mètodes de temps setTimeout(function, milliseconds) i setInterval(function, milliseconds) permeten temporalitzar l'execució de funcions, mentre que el mètode clearInterval(interval) permet aturar una temporalizació. Amb aquests mètodes veurem que és possible: Fer comptadors de temps. Mostrar imatges de manera lenta, ràpida o molt ràpida. Crear animacions amb seqüències. Implementar funcions…
Continue Reading
2on batxillerat

L’element Canvas, control d’esdeveniments i window.onload().

Objectiu. L'objectiu d'aquesta unitat és la d'aprendre a generar una imatge en moviment usant les tecnologies HTML i Javascript. Per assolir aquest objectiu hem de conèixer: L'element Canvas per representar dibuixos. Implementació d'esdeveniments i funcions, per controlar quan i com dibuixam. Conèixer l'esdeveniment () que permet esperar a una càrrega…
Continue Reading
2on batxillerat

Unitat 5. Els Objectes.

Introducció La programació Orientada a Objectes és un paradigma de programació que: Aprofita els coneixements de la programació Estructurada i de la Modular. Afegeix característiques pròpies de programació, com l'encapsulació, l'herència i el polimorfisme. Amb l'objectiu que sigui un tipus de programació que permet ser ampliable, ser adaptable i transportable.…
Continue Reading
2on batxillerat

Unitat 6. Estudi i implementació d’un Projecte
Joc dels Xinos

El Joc de les Pedres. "Un jugador contra un altre, cara a cara, qui endevina la suma de pedres que duen a la mà, guanya". Per implementar el projecte haurem de fer un estudi de quatre parts: Estructura de dades. Algoritmes. Seqüència del Joc. Interfície de Joc. S'ha decidit per…
Continue Reading
2on batxillerat

Tecnologies de la Informació i la Comunicació II.
Benvinguda

Vos don la benvinguda a l'assignatura de TIC2. La matèria de tecnologies de la informació i la comunicació a segon de batxillerat s’organitza en els blocs següents: BLOCS Bloc 1. Programació Es pretén que l’alumne sigui capaç d’entendre l’anàlisi de problemes des del punt de vista de la informàtica per…
Continue Reading
2on batxillerat

Unitat 1.
Llenguatges Informàtics.

“Computer science education cannot make anybody an expert programmer any more than studying brushes and pigment can make somebody an expert painter.” — Eric Un llenguatge de programació permet comunicar un conjunt de instruccions que es volen implementar damunt una màquina amb l'objectiu de controlar processos. La programació és la…
Continue Reading