SEGURETAT

RAMSONWARE: Un programa que xifra el contingut d'un ordinador. Ens demanen a canvi dobers. diuen que algú va descarregar un arxiu que "no contenia res". ho va pasar als altres per saber que era i va "infectar" quasi tota la oficina. Tenim còpia de seguretat de les bases de dades.…
Continue Reading
2on batxillerat

PRÀCTICA SERVIDOR LOCAL.

TEORIA I OBJECTIUS En aquesta unitat pràctica instal·larem un servidor local dins l'aula. Les pases per efectuar aquesta implantació del servidor seran: Descarrega del programa servidor. Aquesta descarrega l'efectuarem desde on s'hi troben allotjats uns instal·ladors de tot tipus d'aplicacions de tres capes. Instal·lar l'aplicació sobre el servidor. Una vegada…
Continue Reading
2on batxillerat

Projecte. Implementació.
“UML i Encapsulació”.

Contingut. Generar projectes informàtics és una tasca que es produeix durant les fases: Anàlisi: Abstracció del concepte. Disseny: Especificació mitjançant documents entenibles. Implementació amb un o més llenguatges. Prova. Manteniment del programa. Una vegada tenim l'abstracció del programa podem passar a implementar les seves significa definir els atributs i els mètodes d'un…
Continue Reading
2on batxillerat

Disseny i implementació de projecte. Concreció de idees.

Contingut i objectius. A n'aquesta unitat es treballa damunt el projecte "joc de les pedres" ja implementat i funcionant. Durant sessions anteriors hem avaluat, pensat i dissenyat  els diferents aspectes que s'han de programar i s'han separat en diferents components lògiques. Tot això seguint un: Anàlisis que s'ha fet en…
Continue Reading
2on batxillerat

Mètodes temporalitzadors a Javascript.

Contingut. Els mètodes de temps setTimeout(function, milliseconds) i setInterval(function, milliseconds) permeten temporalitzar l'execució de funcions, mentre que el mètode clearInterval(interval) permet aturar una temporalizació. Amb aquests mètodes veurem que és possible: Fer comptadors de temps. Mostrar imatges de manera lenta, ràpida o molt ràpida. Crear animacions amb seqüències. Implementar funcions…
Continue Reading
2on batxillerat

L’element Canvas, control d’esdeveniments i window.onload().

Objectiu. L'objectiu d'aquesta unitat és la d'aprendre a generar una imatge en moviment usant les tecnologies HTML i Javascript. Per assolir aquest objectiu hem de conèixer: L'element Canvas per representar dibuixos. Implementació d'esdeveniments i funcions, per controlar quan i com dibuixam. Conèixer l'esdeveniment () que permet esperar a una càrrega…
Continue Reading
2on batxillerat

Unitat 5. Els Objectes.

Introducció La programació Orientada a Objectes és un paradigma de programació que: Aprofita els coneixements de la programació Estructurada i de la Modular. Afegeix característiques pròpies de programació, com l'encapsulació, l'herència i el polimorfisme. Amb l'objectiu que sigui un tipus de programació que permet ser ampliable, ser adaptable i transportable.…
Continue Reading