El 1987 Frederick P. Brooks va introduir el concepte de SilverBullets, a la revista Computer inicia la descripció

“De tots els monstres que podem trobar dins el nostre folklore, no n’hi ha cap pitjor que un home llop, es transforma inexplicablement d’una forma familiar a una forma horrorosa. Per això, un es dedica a cercar bales de plata que puguin tomar a tothom”.
edició original escanejada. Reloaded.

Quan cream un projecte, quan formam part d’un equip, en qualsevol moment poden sorgir imprevistos i s’ha de ser previsor, saber que agafar un camí equivocat pot transformar el projecte en un home llop.

Per això s’han desenvolupat tècniques i eines per concretar la vida d’un programa, les fases, l’evolució, la correcta implementació, …, tasques d’enenginyeria del software. Sobre aquest tema s’ha escrit molt i molt, la concreció de cada aspecte dependrà sempre del projecte i de l’equip de desenvolupament, els objectius, pressupost, etc,..
En resum, un programa és molta feina, ben feta i coordinada. Tot a partir d’idees que agafen formes i a partir d’elles es prenen decissions de les possibilitats. No hi ha un manual de com dur a terme aquesta tasca, n’hi ha milers. Si vols pots llegir posts molt interessants de JavierGrazas.com sobre el tema, en aquest parla de les silverBullets.

Per tant. No existeixen les bales de plata, però sí la feina ben feta i coordinada. A n’aquest mòn ens voldran vendre la moto i de vegades la compram.

Per conèixer aquest mòn, proposam un problema simple que conté algunes de les bases del disseny de programes i de la implementació a un llenguatge.


En aquesta unitat coneixem quines són les tasques necessàries per desenvolupar un programa informàtic. Així com, quin és el recorregut temporal, quan s’inicien les diferents tasques, els entrebancs i errors que poden sorgir, les eines de comunicació, com s’implementa, quin llenguatge s’usa, …

“Un projecte és un conjunt de tasques finites en el temps per assolir un objectiu comú, servei o producte.”

Per realitzar un projecte informàtic dividim en tasques. Nosaltres usarem el model en cascada, que té les següents fases.

 1. Anàlisi de requeriments: Entrevistes i documentació dels objectius. Recerca de informació, recursos, planificacions, …
 2. Disseny de projecte: Creació d’esbossos, croquis i dissenys de l’aplicació.
 3. Implementació: Codificació dels dissenys entregats.
 4. Prova: Establim controls de l’aplicació, s’executen proves als límits dels condicionals. Usam les tècniques de capça blanca i capça negra. Es realitzen per programadors a l’empresa o versions alfa a empreses properes.
 5. Ús: Manipulació i ús de l’aplicació.
 6. Manteniment: Reparació d’errors i millores de l’aplicació. Reparació davant nous sistemes, canvis de programaris usats.
 7. Substitució: creació del programa en altres llenguatges, realització de canvis, versió nova del producte.

Un projecte sempre té en compte els paràmetres de resultats, costs i plaços.

Per millorar el procés de producció s’usen eines de modelat de llenguatges UML:

 1. per expressar els casos
 2. per dissenyar els processos
 3. per fer planificacions temporals
 4. modelar bases de dades
 5. models de programació orientada a objectes.

Exemple fases anàlisi, disseny, implementació, prova amb Programa “Munir 1.0”

La proposta d’un programa on l’usuari disposa de tres entrades de dades i un botó per enviar. El programa ha de respondre depenent d’aquestes tres entrades, feim un anàlisis de les possibilitats, feim l’ordanigrama i implementam la solució pas a pas ( desde l’esquelet fins al problema final).

1. Document d’anàlisi del problema:

2. Diagrames de programa

Desprès d’haver fet un anàlisi del problema ens disposam a realitzar el diagrames de programa. Els següents diagrames estan fet amb l’aplicació web Cacoo.

1. Diagrama de selecció de casos:

2. Diagrama Resolució cas 1, “MostraResultat0()”. L’usuari no ha donat cap nombre i l’ordinador retorna 100 resultats d’exemple. Usa la funció random “rand(nPossibleMesBaix, nPossibleMesAlt)”.

 1. Implementa el diagrama de programa de selecció de casos.
 2. Comprova 7 resultats de prova de “MostraResultat0()”. Per resoldre has d’inventar els aleatoris (seran entre 0 i 100).
  Es repetiran resultats? Per què?
http://aula.gimnesia.net/wp-content/uploads/2019/10/msoPortada.pnghttp://aula.gimnesia.net/wp-content/uploads/2019/10/msoPortada-150x150.pngadmin2on batxilleratEl 1987 Frederick P. Brooks va introduir el concepte de SilverBullets, a la revista Computer inicia la descripció 'De tots els monstres que podem trobar dins el nostre folklore, no n'hi ha cap pitjor que un home llop, es transforma inexplicablement d'una forma familiar a una forma horrorosa. Per...Blog Aula Informàtica Gimnèsia