1er batxillerat

Encriptació i Seguretat

Introducció a la criptografia. La criptografia és un sistema que serveix per amagar  un missatge. Sols podran entendre el missatge l'emissor i el receptor. Amagar el contingut d'un missatge s'ha emprat durant tota la història humana.   Pel·lícula : Exercicis: Visualitzam i comprovam un emulador online del funcionament de una…
Continue Reading
2on batxillerat

Projecte. Implementació.
“UML i Encapsulació”.

Contingut. Generar projectes informàtics és una tasca que es produeix durant les fases: Anàlisi: Abstracció del concepte. Disseny: Especificació mitjançant documents entenibles. Implementació amb un o més llenguatges. Prova. Manteniment del programa. Una vegada tenim l'abstracció del programa podem passar a implementar les seves significa definir els atributs i els mètodes d'un…
Continue Reading
2on batxillerat

Disseny i implementació de projecte. Concreció de idees.

Contingut i objectius. A n'aquesta unitat es treballa damunt el projecte "joc de les pedres" ja implementat i funcionant. Durant sessions anteriors hem avaluat, pensat i dissenyat  els diferents aspectes que s'han de programar i s'han separat en diferents components lògiques. Tot això seguint un: Anàlisis que s'ha fet en…
Continue Reading
2on batxillerat

Mètodes temporalitzadors a Javascript.

Contingut. Els mètodes de temps setTimeout(function, milliseconds) i setInterval(function, milliseconds) permeten temporalitzar l'execució de funcions, mentre que el mètode clearInterval(interval) permet aturar una temporalizació. Amb aquests mètodes veurem que és possible: Fer comptadors de temps. Mostrar imatges de manera lenta, ràpida o molt ràpida. Crear animacions amb seqüències. Implementar funcions…
Continue Reading