Les bases de dades són aplicacions encarregades de mantenir informació. Els programes gestors de bases de dades permeten estructures amb formes per tal de poder accedir a les dades de manera ràpida i eficient.

Permeten crear estructures per mantenir dades.

Tenen les característiques:

 

Aquests registres formaran part de la tercera capa de la nostra aplicació, la capca segona el php és l’encarregada de coordinar la gestió de dades.

Durant aquesta unitat aprendrem a usar les bases de dades per la programació 3-tier. Són les encarregades de gestionar (afegir, borrar i modificar)

Les bases de dades tenen la característica de poder mantenir i gestionar una quantitat de dades de manera estructurada.

S’expliquen durant el tema les DML i les DDL.

Crear i manipular l’estructura de les dades.

 

CREATE TABLE `ddb109171`.`scoreboard` ( `CODI` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , `NOM` VARCHAR(50) NOT NULL , `PUNTUACIO` INT NOT NULL , `DATA` DATE NOT NULL , PRIMARY KEY (`CODI`)) ENGINE = MyISAM;

 

INSERT INTO `scoreboard`(`CODI`, `NOM`, `PUNTUACIO`, `DATA`) VALUES ([value-1],[value-2],[value-3],[value-4])

 

Connexió a la base de dades.

Per mantenir una lògica de estructura posarem la connexió a la base de dades dins un arxiu separat.
Una vegada fet l’arxiu “connexio.php” amb el seu contingut:
Ho farem fent include a l’arxiu d’estructura de:

<?php
$servername = “bbdd.gimnesia.net”;
$username = “”;
$password = “”;
$dbname = “”;
// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password,$dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
  echo “error connexió”;
  die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}
echo “Connected successfully<br>”;
?>

include “connexio.php”;
require_once “connexio.php”;

 

Selecció de dades.

<?php
$sql2 = “SELECT * FROM SCOREBOARD”;
$result2 = $conn->query($sql2);
echo “hola”;
echo “<select>”;
if (mysqli_num_rows($result2) > 0) {
//$columnes=$result2->field_count;
while ($row = $result2->fetch_array())  {
              echo ‘<option value=”‘.$row[0].'”>’.$row[0].'</option>’;}
            }
        }
      else {echo “0 results”;}
      echo “</select>”;
      ?>

Mostra llistat.

<table class=”w3-table w3-striped w3-bordered w3-border w3-hoverable w3-white”>
<?php
if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
    // output data of each row
          /* devuelve 2 ya que id,email === dos campos */
//echo “Columnes: “. $result->field_count;
$columnes=$result->field_count;
          /*for ($i = 1; $i <= $columnes; $i++) {
    //echo $result->fecth_fields($i);
              echo $i;
}*/
          while ($property = mysqli_fetch_field($result)) {
    echo ” “;
              echo $property->name;
              echo ” (“. $property->max_length . “),”;
}
    while ($row = $result->fetch_array())  {
              echo ‘<tr>’;
              for ($i = 0; $i <= $columnes; $i++) {
    echo ‘<td>’.$row[$i].'</td>’;
}
              echo ‘</tr>’;
}
        } else {echo “0 results”;}
?>
    </table>
http://aula.gimnesia.net/wp-content/uploads/2018/03/Deck_Databases.28cb2c2b84fa6f5893cae60ea243c32acf53f366-1024x1024.pnghttp://aula.gimnesia.net/wp-content/uploads/2018/03/Deck_Databases.28cb2c2b84fa6f5893cae60ea243c32acf53f366-150x150.pngadmin2on batxilleratLes bases de dades són aplicacions encarregades de mantenir informació. Els programes gestors de bases de dades permeten estructures amb formes per tal de poder accedir a les dades de manera ràpida i eficient. Permeten crear estructures per mantenir dades. Tenen les característiques:   Aquests registres formaran part de la tercera capa de...Blog Aula Informàtica Gimnèsia