2on batxillerat

Projecte. Implementació.
“UML i Encapsulació”.

Contingut. Generar projectes informàtics és una tasca que es produeix durant les fases: Anàlisi: Abstracció del concepte. Disseny: Especificació mitjançant documents entenibles. Implementació amb un o més llenguatges. Prova. Manteniment del programa. Una vegada tenim l'abstracció del programa podem passar a implementar les seves significa definir els atributs i els mètodes d'un…
Continue Reading
2on batxillerat

Disseny i implementació de projecte. Concreció de idees.

Contingut i objectius. A n'aquesta unitat es treballa damunt el projecte "joc de les pedres" ja implementat i funcionant. Durant sessions anteriors hem avaluat, pensat i dissenyat  els diferents aspectes que s'han de programar i s'han separat en diferents components lògiques. Tot això seguint un: Anàlisis que s'ha fet en…
Continue Reading
2on batxillerat

Unitat 5. Els Objectes.

Introducció La programació Orientada a Objectes és un paradigma de programació que: Aprofita els coneixements de la programació Estructurada i de la Modular. Afegeix característiques pròpies de programació, com l'encapsulació, l'herència i el polimorfisme. Amb l'objectiu que sigui un tipus de programació que permet ser ampliable, ser adaptable i transportable.…
Continue Reading
2on batxillerat

Tecnologies de la Informació i la Comunicació II.
Benvinguda

Vos don la benvinguda a l'assignatura de TIC2. La matèria de tecnologies de la informació i la comunicació a segon de batxillerat s’organitza en els blocs següents: BLOCS Bloc 1. Programació Es pretén que l’alumne sigui capaç d’entendre l’anàlisi de problemes des del punt de vista de la informàtica per…
Continue Reading